Print this page

ANUNȚ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr 286/2011 modificată şi completată prin HG nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractualede execuţie:

 • MUZEOGRAF, grad IA, cu studii superioare - 1 post, în cadrul Secţiei de Istorie- Arheologie;

 • SUPRAVEGHETOR MUZEU, cu studii medii - 2 posturi, în cadrul Secţiei de Artă;

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, astfel:

- 26.10.2017, ora 09.00- proba scrisă (probă eliminatorie);

- 30.10.2017, ora 09.00- interviu.

Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul muzeului până la data de 19.10.2017, ora 12.00. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv :

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie şi/sau extras din REVISAL;

 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 • curriculum vitae;

 • copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice.

Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de muzeograf, grad IA, cu studii superioare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

 • să fie absolvenţi de studii superioare de specialitate în domeniul Istoriei, finalizate cu diplomă de absolvire;

 • vechime în specialitatea studiilor: minim 10 ani.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de supraveghetor muzeu, cu studii medii candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

 • să fie absolvenţi de studii medii, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 • vechime în specialitatea studiilor/ muncii: cu sau fără experienţă în câmpul muncii.

Persoana/ candidatul care doreşte să participe la concurs trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii generale:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • are capacitate deplină de exerciţiu;

 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Post Muzeograf, grad IA, cu studii superioare

 

 1. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, 1994:

 • Istoricul muzeului (pg. 3- 13);Forme şi structuri ale instituţiei muzeale (pg. 13-16);

 • Muzeul şi locul lui în sistemul instituţional (pg. 25-29);

 • Definirea conceptelor de bază (pg. 29- 90).

 

 1. Ioan Opriş, Transmuzeografia, 2003:

 • Muzeul şi patrimoniul său (pg. 21- 37);

 • Izvoarele domeniale ale muzeografiei (pg. 99- 119);

 • Spaţiu şi funcţiile muzeale (pg. 397-527).

 

 1. Acta Musei Tutovensis, IX- X, 2014:

 • Un muzeu centenar, Muzeul “Vasile Pârvan” (pg. 9- 17).

 

 1. Aurel Moldoveanu, 2003, “Conservarea preventiva a bunurilor culturale”,cap.II – Degradarea bunurilor culturale, pag.8-26, VII – Organizarea expozitiilor - pag. 151-173, cap. VIII – Depozitarea bunurilor culturale - pag.174-221, cap. IX – Manipularea si miscarea, ambalarea si transportul bunurilor culturale - pag. 222-233, cap. X – Uzura functionala - pag. 234-247, cap. XII – Asigurarea securitatii bunurilor culturale impotriva tentativelor de sustragere si a focarelor de incendii-pag.265-316;

 

 1. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare;

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Post supraveghetor muzeu, cu studii medii

 

  1. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucuresti 1994 – Generalități și definirea conceptelor de bază, pag. 29 - 37; Evidenta patrimoniului muzeal, p. 94 – 108; Activitatea de asigurare a securității Muzeului, p. 116 – 124; Conservarea pasivă în muzeu, p. 131 – 136.

  2. Acta Musei Tutovensis” nr. IX-X, p. 9-17;

  3. Aurel Moldoveanu, 2003, “Conservarea preventiva a bunurilor culturale”,cap.II – Degradarea bunurilor culturale, pag.8-26, cap.VI - Poluarea - pag.144-150, cap. VII – Organizarea expozitiilor - pag. 151-173, cap. VIII – Depozitarea bunurilor culturale - pag.174-221, cap. IX – Manipularea si miscarea, ambalarea si transportul bunurilor culturale - pag. 222-233, cap. X – Uzura functionala - pag. 234-247, cap. XII – Asigurarea securitatii bunurilor culturale impotriva tentativelor de sustragere si a focarelor de incendii-pag.265-316;

  4. Legea 22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor.

  5. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  6. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice cu modificările ulterioare;

 

Etapele de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante Muzeograf, IA, cu studii superioare, şi de Supraveghetor muzeu, cu studii medii:

 • 19.10.2017, ora 12.00 – încheierea etapei de depunere a dosarelor;

 • 19.10.2017, ora 15.00 – afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;

 • 19.10.2017, ora 15.00 – 20.10.2017, ora 15.00- termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;

 • 20.09.2017, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;

 • 26.10.2017, ora 09.00 – proba scrisă;

 • 26.10.2017, ora 14.00 – afişare rezultate proba scrisă;

 • 26.10.2017, ora 14.00- 27.10.2017, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei scrise;

 • 27.10.2017, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor privind notarea probei scrise;

 • 30.10.2017, ora 09.00 – interviul;

 • 30.10.2017, ora 14.00- afişare rezultate interviu ;

 • 30.10.2017, ora 14.00- 31.10.2017, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind notarea interviului;

 • 31.10.2017, ora 15.00- afişare rezultate finale la proba interviu după soluţionarea contestaţiilor privind notarea interviului;

 • 31.10.2017, ora 15.00 – afişare rezultate finale;

 • 31.10.2017, ora 15.00- 01.11.2017, ora 15.00 – încheierea perioadei de depunere contestaţii privind rezultatul final;

 • 01.11.2017, ora 16.00 afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul final;

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru fiecare etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioară.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

 

Director,

Mircea Mamalaucă

Read 2281 times