Print this page

ANUNȚ - Muzeograf / Bibliotecar

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractualede execuţie:

 • Ø muzeograf, cu studii superioare, debutant- 1 post, în cadrul Secţiei de Artă;
 • Ø bibliotecar, cu studii superioare, debutant- 1 post, în cadrul Secţiei de Istorie- Arheologie;

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, astfel:  

- 26.09.2017, ora 09.00- proba scrisă  (probă eliminatorie);

- 02.10.2017, ora 09.00- interviu.

 Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul muzeului până la data de 18.09.2017, ora 12.00. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv :

-         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

-         copia actului de  identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

-         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie şi/sau extras din REVISAL;

-         cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

-         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-         curriculum vitae;

-         copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice.

Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea  verificării conformităţii copiilor cu acestea.

          Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de muzeograf, cu studii superioare, debutant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

-         să fie absolvenţi de studii superioare de specialitate în domeniul Istoriei sau Artei, finalizate cu diplomă de absolvire;

-         vechime în specialitatea studiilor/ muncii: cu sau fără experienţă în câmpul muncii.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar, cu studii superioare, debutant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

-         să fie absolvenţi de studii superioare de specialitate în domeniul Ştiinţelor Umaniste (Filologie, Istorie, Geografie, Litere), finalizate cu diplomă de absolvire;

-         vechime în specialitatea studiilor/ muncii: cu sau fără experienţă în câmpul muncii.

Persoana/ candidatul care doreşte să participe la concurs trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii generale:

-         are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-         are capacitate deplină de exerciţiu;

-         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

-         nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Post Muzeograf, cu studii superioare, debutant

 

 1. 1.     Radu Florescu, “Bazele muzeologiei”,  1994:

-         Istoricul muzeului - pg. 3- 13;

-         Forme şi structuri ale instituţiei muzeale- pg. 13-16;

-         Muzeul şi locul lui în sistemul instituţional- pg. 25-29;

 

 1. 2.     Ioan Opriş, “Transmuzeografia”,  2003:

-         Muzeul şi patrimoniul său- pg. 21- 37;

-         Izvoarele domeniale ale muzeografiei- pg. 99- 119;

-         Muzeografia de artă -pg. 189-230;

-         Spaţiu şi funcţiile muzeale- pg. 420-464;

 

 1. 3.     Acta Musei Tutovensis,  IX- X , 2014:

-         Un muzeu centenar, Muzeul “Vasile Pârvan”- pg. 9- 17;

 

 1. 4.     Aurel Moldovan, “Conservarea preventivă a bunurilor culturale” , 2003

-         Organizarea expozițiilor privită din punctul de vedere al ocrotirii  bunurilor implicate- pg. 151 – 173;

-         Modalități privind depozitarea principalelor colecții muzeale- pg. 193 – 221;

-         Manipularea și mișcarea ,ambalarea și transportul bunurilor culturale-pg. 222 – 233;

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Post Bibliotecar, cu studii superioare, debutant

 1. 1.  “Tratat de biblioteconomie”, volumul II, Partea I: Managementul colecţiilor şi
  serviciilor de biblioteca, cap. II, cap. III, coordonator prof. univ.
  Mircea Regneală, București,  Asociația Bibliotecarilor din România, 2013;
 2. 2.            “Tratat de biblioteconomie”, volumul I, Partea a- II- a: Managementul
  colecțiilor și serviciilor de bibliotecă, cap. II, cap. IV și cap. VI, coordonator
  prof. univ. Mircea Regneală, Bucuresti, Asociatia Bibliotecarilor din Romania,
  2013;
 3. 3.            Buluta Gheorghe, Craia Sultana, Petrescu Victor,Biblioteca azi: informare
  și comunicare”Targoviște,  Editura Bibliotheca, 2004;
 4. 4.            Opriș loan, “Muzee si colectii din Romania: mică enciclopedie”București :
  Editura Enciclopedica, 2002;
 5. 5.            Chirilă Gianina-Cristina, “Muzee si colecții din județul Vaslui”, Vaslui, Editura
  MEDIA SIND, 2011;
 6. 6.             Nicolescu Corina, “Muzeologie generală”,București, Editura Didactică și
  Pedagogică, 1979;
 7. 7.             Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu
  modificările si completările ulterioare;
 8. 8.             Legea bibliotecilor nr. 334/2002,  republicată,  cu modificările și completările
  ulterioare;
 9. 9.            Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
  autoritațile si instituțiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
 10. 10.      Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile
  ulterioare:

-       Titlul II - Contractul  individual de  muncă;

-       Titlul XI- Răspunderea juridică.

 

Etapele de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante Muzeograf, cu studii superioare, debutant şi de Bibliotecar, cu studii superioare, debutant:

 • 18.09.2017, ora 12.00 – încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 18.09.2017, ora 15.00 – afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 18.09.2017, ora 15.00 – 19.09.2017, ora 15.00-  termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 19.09.2017, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 26.09.2017, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 26.09.2017, ora 13.00 – afişare rezultate proba scrisă;
 • 26.09.2017, ora 13.00-  27.09.2017, ora 13.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 27.09.2017, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor privind notarea probei scrise;  
 • 02.10.2017, ora 09.00 – interviul;
 • 02.10.2017, ora 13.00- afişare rezultate interviu ;
 • 02.10.2017, ora 13.00- 03.10.2017, ora 13.00- termen depunere contestaţii privind notarea interviului;
 • 03.10.2017, ora 15.00- afişare rezultate finale la proba interviu după soluţionarea contestaţiilor privind notarea interviului; 
 • 03.10.2017, ora 15.00 – afişare rezultate finale;
 • 03.10.2017, ora 15.00- 04.10.2017, ora 15.00 – încheierea perioadei de depunere contestaţii privind rezultatul final;
 • 04.10.2017, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul final;

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru fiecare etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioară.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

 

Director,

Mircea Mamalaucă

Read 2388 times