Print this page

Conservator grad/treaptă II

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014, organizeazã concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de:

- Conservator grad/treaptă II: 1 post;

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, astfel:  

- 01.08.2017, ora 09.00- proba scrisă (probă eliminatorie);

- 03.08.2017, ora 09.00- interviu.

 Dosarele de înscriere la examen se depun pânâ la data de 24.07.2017. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv :

-         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

-         copia actului de  identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

-         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie şi/sau extras din REVISAL;

-         cazierul judiciar;

-         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-         curriculum vitae;

-         copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice :

- să aibă studii superioare de specialitate în Conservare, cu diplomă de absolvire şi o vechime în specialitatea studiilor de minim 6 luni;

Persoana/ candidatul care doreşte să participe la concurs trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii generale:

-         are cetaţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei;

-         are capacitate deplină de exerciţiu;

-         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

-         nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

       Post Conservator cu studii superioare

 

 1. 1.                    Aurel Moldoveanu, “Conservarea preventivă a bunurilor culturale”

-         Probleme privind restaurarea bunurilor culturale: pg. 359- 383;

-         Prevenirea degradării biologice: pg. 352-359;

-         Degradarea bunurilor culturale: pg. 8-151 (umiditatea, temperatura ca factor de deteriorare, prevenirea efectelor deteriorante cauzate de sistemele de iluminat, poluarea).

 1. 2.                    Corina Nicolescu, “Muzeologie generală”

- Pictura. Conservarea ei: pg 67-83;

 1. 3.                     Radu Florescu, “Bazele muzeologiei”

- Conservarea picturilor: pg. 140-145;

- Conservarea obiectelor de artă decorativă: pg. 148-153;

 1. 4.                    Cesare Brandi, “Teoria restaurarii”

-         Conceptul de restaurare: pg. 33-95;

-         Curăţarea picturilor ţinând cont de patină, vernis-uri şi velature: pg. 125-138;

-         Carta restaurării 1972: pg. 179-206;

 1. 5.                    Florea Oprea, “Biologie pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural”

-         Introducere: pg. 11-16;

-         Grupele de vieţuitoare care trăiesc în mediul de conservare a obiectelor de patrimoniu cultural: pg. 191- 371;

-         Evaluarea parametrilor de microclimat: pg. 446- 457;

-         Blocarea biodeteriorării prin mecanisme ecologice: pg. 471-489;

 1. 6.                    Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. 7.                    Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. 8.                    Hotărârea Guvernului nr. 1546/ 2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 4. 9.                    Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Etapele de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de Conservator cu studii superioare:

 • 24.07.2017, ora 12.00 – încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 24.07.2017, ora 14.00 – afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 24.07.2017, ora 14.00 – 25.07.2017, ora 14.00-  termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 25.07.2017, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 01.08.2017, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 01.08.2017, ora 13.00 – afişare rezultate proba scrisă;
 • 01.08.2017, ora 13.00-  02.08.2017, ora 13.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 02.08.2017, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor privind notarea probei scrise;  
 • 03.08.2017, ora 09.00 – interviul;
 • 03.08.2017, ora 13.00- afişare rezultate interviu ;
 • 03.08.2017, ora 13.00- 04.08.2017, ora 13.00- termen depunere contestaţii privind notarea interviului ;
 • 04.08.2017, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba interviu după soluţionarea contestaţiilor privind notarea interviului; 
 • 04.08.2017, ora 16.00 – afişare rezultate finale;
 • 04.08.2017- 07.08.2017, ora 16.00 – încheierea perioadei de depunere contestaţii privind rezultatul final;
 • 08.08.2017, ora 10.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul final;

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru fiecare etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioară.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

 

Director,

Mircea Mamalăucă

Read 3970 times