Print this page

Muzeograf- debutant

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ANUNŢ

  Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie de muzeograf- debutant, vacant la Secţia Istorie- Arheologie.

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, astfel:  

1. Data de susţinere a probei scrise: 23.12.2016, ora 08.30;

2. Data de susţinere a interviului: 27.12.2016, ora 14.00.

Dosarele de înscriere la examen se depun la Compartimentul financiar contabilitate şi resurse umane a muzeului, până la data de 16.12.2016. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv :

-         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

-         copia actului de  identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

-         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie şi/sau extras din REVISAL;

-         cazierul judiciar;

-         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-         curriculum vitae.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice :

-         să fie absolvenţi de studii superioare de specialitate, în Istorie finalizate cu diplomă de absolvire;

-         cu sau fără experienţă în câmpul muncii.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte şi următoarele condiţii generale:

-         are cetaţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei;

-         are capacitate deplină de exerciţiu;

-         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

-         nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Notă: Toate documentele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

 1. 1.     Radu Florescu, Bazele muzeologiei, 1994:

-         Istoricul muzeului (pg. 3- 13);

-         Forme şi structuri ale instituţiei muzeale (pg. 13-16);

-         Muzeul şi locul lui în sistemul instituţional (pg. 25-29);

-         Definirea conceptelor de bază (pg. 29- 90).

 

 1. 2.     Ioan Opriş, Transmuzeografia, 2003:

-         Muzeul şi patrimoniul său (pg. 21- 37);

-         Izvoarele domeniale ale muzeografiei (pg. 99- 119);

-         Spaţiu şi funcţiile muzeale (pg. 397-527).

 

 1. 3.     Attilo László, Introducerea în arhelogie, 2006,  (pg. 141- 204):

-         Ordonarea şi datarea descoperirilor arheologice;

-         Cronologia relativă;

-         Cronologia absolută.

 

 1. 4.     Acta Musei Tutovensis, IX- X, 2014:

-         Un muzeu centenar, Muzeul “Vasile Pârvan” (pg. 9- 17).

 

 1. 5.     Aurel Moldoveanu, Conservarea Preventivă a Bunurilor Culturale, 2003:

-         Conservarea preventivă a descoperirilor arheologice (pg. 317- 352).

    

 

Notă: Bibliografia poate fi consultată la sediul instituţiei din strada Vasile Parvan, nr.1.

 

Etapele de desfăşurare a concursului sunt:

 • 16.12.2016, ora 16.00 - încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 19.12.2016, ora 14.00 - afişarea rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • 20.12.2016, ora 14.00 - încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor  privind selecţia dosarelor;
 • 20.12.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind contestarea selecţiei dosarelor;
 • 23.12.2016, ora 08.30 - proba scrisă;
 • 23.12.2016, ora 12.30 - afişarea rezultatelor la probă scrisă;
 • 27.12.2016, ora 12.30 - încheierea perioadei de depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 27.12.2016, ora 13.00- afişarea rezultatelor privind contestarea notării probei scrise;
 • 27.12.2016, ora 14.00 - interviul;
 • 27.12.2016, ora 15.00- afişarea rezultatelor obţinute la interviu;
 • 28.12.2016, ora 15.00-  încheierea perioadei de depunere contestaţii privind notarea interviului;
 • 28.12.2016, ora 15.30- afişarea rezultatelor privind contestarea notării interviului;
 • 28.12.2016, ora 15.30 - afişarea rezultatelor finale;
 • 29.12.2016, ora 15.30 - încheierea perioadei de depunere contestaţii privind rezultatul final al concursului;
 • 29.12.2016, ora 15.30 - afişarea rezultatelor privind contestarea notei finale a concursului;

 

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea concursului, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru fiecare etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioară.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediulMuzeului Vasile Pârvan,  din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, la Compartimentul financiar contabilitate şi resurse umane a muzeului sau la numarul de telefon 0235/421691.

 

Director,

Mircea Mamalăucă

 

Read 13116 times