Print this page

Supraveghetor muzeu & tâmplar universal II

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ANUNŢ

  Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014, scoate la concurs un post de supraveghetor muzeu la Secţia de Istorie- Arheologie şi un post de tâmplar universal II la Serviciul Juridic- Administrativ.

A. Concursul pentru ocupareapostului de supraveghetor muzeu se va desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, astfel: 

1. Data de susţinere a probei scrise: 24.11.2016, ora 09.00;

2. Data de susţinere a interviului: 28.11.2016, ora 09.00.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice :

-         să fie absolvenţi cu studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

-         cu sau fără experienţă în câmpul muncii.

B.Concursul pentru ocupareapostului de tâmplar universal II se va desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, astfel: 

-         17 noiembrie 2016, ora 16.00- data limită de depunere a dosarelor;

-         24 noiembrie 2016, ora 11.00- proba scrisă;

-         28 noiembrie 2016, ora 11.00- proba practică;

-         2 decembrie 2016, ora 09.00- interviul.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice :

-         să fie absolvenţi de studii medii (de liceu sau şcoală profesională) finalizate cu diplomă de absolvire şi calificare în meseria de tâmplar;

-         să aibă o vechime, în câmpul muncii, în funcţia de tâmplar de minim 5 ani.

 

Dosarele de înscriere la examen se depun la Compartimentul financiar contabilitate şi resurse umane a muzeului, până la data de 17.11.2016. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv :

-         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

-         copia actului de  identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

-         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie şi/sau extras din REVISAL;

-         cazierul judiciar;

-         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-         curriculum vitae.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte şi următoarele condiţii generale:

-         are cetaţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei;

-         are capacitate deplină de exerciţiu;

-         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

-         nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Notă: Toate documentele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

Post supraveghetor muzeu

 1. Corina Nicolescu, “Muzeografie generala Cauze generale ale degradarii bunurilor culturale”, pag.44-57;
 2. “Acta Musei Tutovensis” nr. IX-X, pag.9-17;
 3. 3.                Aurel Moldoveanu, 2003, “Conservarea preventiva a bunurilor culturale”, cap.II – Degradarea bunurilor culturale, pag.8-26, cap.VI - Poluarea - pag.144-150, cap. VII – Organizarea expozitiilor - pag. 151-173, cap. VIII – Depozitarea bunurilor culturale - pag.174-221, cap. IX – Manipularea si miscarea, ambalarea si transportul bunurilor culturale - pag. 222-233, cap. X – Uzura functionala - pag. 234-247, cap. XII – Asigurarea securitatii bunurilor culturale impotriva tentativelor de sustragere si a focarelor de incendii-pag.265-316;
 4. Dumitru Ivanescu, “Alexandru Ioan Cuza in constiinta posteritatii”, pag.14-39;
 5. Constantin C. Giurescu, “Viata si opera lui Cuza Voda”, pag. 58-70;
 6. Legea 22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor.

 

Post tâmplar universal II

1. A. HINESCU, “Cartea tâmplarului universal”, Ed. Tehnică 1989, pg. 68-162;

2. Legea nr. 307 din 12.06.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

3. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

 

 

 

Notă: Bibliografia poate fi consultată la sediul instituţiei din strada Vasile Parvan, nr.1.

 

Proba practică pentru ocuparea funcţiei de tâmplar universal II va consta în confecţionarea de module/ produse din scândură, pe o temă propusă de comisie, utilizând echipamentul şi materialele mezeului. Comisia va evalua capacitatea de observaţie, analiză şi sinteză, îndemânare şi abilitate practică, precum şi capacitatea de gestionare a resurselor alocate.

 

Etapele de desfăşurare a concursului de supraveghetor muzeu sunt:

 • 17.11.2016, ora 16.00 - încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 18.11.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • 21.11.2016, ora 16.00 - încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor  privind selecţia dosarelor;
 • 22.11.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind contestarea selecţiei dosarelor;
 • 24.11.2016, ora 09.00 - proba scrisă;
 • 24.11.2016, ora 14.00 - afişarea rezultatelor la probă scrisă;
 • 25.11.2016, ora 14.00 - încheierea perioadei de depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 25.11.2016, ora 16.00- afişarea rezultatelor privind contestarea notării probei scrise;
 • 28.11.2016, ora 09.00 - interviul;
 • 28.11.2016, ora 14.00- afişarea rezultatelor obţinute la interviu;
 • 29.11.2016, ora 14.00-  încheierea perioadei de depunere contestaţii privind notarea interviului;
 • 29.11.2016, ora 15.00- afişarea rezultatelor privind contestarea notării interviului;
 • 29.11.2016, ora 15.00 - afişarea rezultatelor finale;
 • 02.12.2016, ora 15.00 - încheierea perioadei de depunere contestaţii privind rezultatul final al concursului;
 • 02.12.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind contestarea notei finale a concursului;

 

Etapele de desfăşurare a concursului de tâmplar universal sunt:

 • 17.11.2016, ora 16.00 - încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 18.11.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • 21.11.2016, ora 16.00 - încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor  privind selecţia dosarelor;
 • 22.11.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind contestarea selecţiei dosarelor;
 • 24.11.2016, ora 11.00 - proba scrisă;
 • 24.11.2016, ora 14.00 - afişarea rezultatelor la probă scrisă;
 • 25.11.2016, ora 14.00 - încheierea perioadei de depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 25.11.2016, ora 16.00- afişarea rezultatelor privind contestarea notării probei scrise;
 • 28.11.2016, ora 11.00 – proba practică;
 • 28.11.2016, ora 14.00- afişarea rezultatelor obţinute la proba practică;
 • 29.11.2016, ora 14.00-  încheierea perioadei de depunere contestaţii privind notarea probei practice;
 • 29.11.2016, ora 16.00- afişarea rezultatelor privind contestarea notării probei practice;
 • 02.12.2016, ora 09.00- interviul;
 • 02.12.2016, ora 14.00- afişarea rezultatelor obţinute la interviu;
 • 05.12.2016, ora 14.00-  încheierea perioadei de depunere contestaţii privind notarea interviului;
 • 05.12.2016, ora 15.00- afişarea rezultatelor privind contestarea notării interviului;
 • 05.12.2016, ora 15.00 - afişarea rezultatelor finale;
 • 06.12.2016, ora 15.00 - încheierea perioadei de depunere contestaţii privind rezultatul final al concursului;
 • 06.12.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind contestarea notei finale a concursului;

 

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea concursului, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru fiecare etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioară.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediulMuzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, la Compartimentul financiar contabilitate şi resurse umane a muzeului sau la numarul de telefon 0235/421691.

 

Director,

Mircea Mamalăucă

Read 6728 times