Print this page

Analist- programator ajutor, grad/treaptă II, la Serviciul Juridic- Administrativ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ANUNŢ

  Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de analist- programator ajutor, grad/treaptă II, la Serviciul Juridic- Administrativ.

Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, astfel:  

1. Data de susţinere a probei scrise: 02.11.2016, ora 09.00;

2. Data de susţinere a interviului: 04.11.2016, ora 09.00.

Dosarele de înscriere la examen se depun la Compartimentul financiar contabilitate şi resurse umane a muzeului, până la data de 26.10.2016. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv :

-         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

-         copia actului de  identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

-         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie şi/sau extras din REVISAL;

-         cazierul judiciar;

-         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-         curriculum vitae.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice :

- să fie absolvenţi cu studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- să prezinte documente care să ateste efectuarea unor cursuri de specializare, de bază, în domeniul informatic;

- să aibă o experienţă de minim 5 ani ca analist- programator ajutor sau ca secretar- dactilograf.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte şi următoarele condiţii generale:

-         are cetaţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi cele specifice pentru ocuparea funcţiei;

-         are capacitate deplină de exerciţiu;

-         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

-         nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

Notă: Toate documentele solicitate în copie vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

TEMATICA

 

- Instalare, configurare şi utilizare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- Întreţinere hardware şi software;

- Noţiuni generale de configurare a Sistemelor de Operare -Microsoft Windows;

- Administrarea paginilor web (HTML, JawaScript);

- Cunoştinţe generale privind configurarea şi întreţinerea reţelelor de calculatoare;

- Noţiuni generale de utilizare a CorelDraw;

- Gestionarea documentelor instituţiei;

- Cunoştinţe de legislaţie specifice instituţiilor publice.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Informatica pas cu pas - https://mchelariu.wordpress.com/;
 2. Ce este HTML - http://web.cich.md/lesson.php?id=1;
 3. Dumitru Dan Drăgoi, Carol Schnakovszky, Ionel Crinel Raveica, Bogdan- Ionuţ Ganea, “Utilizarea calculatoarelor”                                       - http://cadredidactice.ub.ro/ionelolaru/files/2013/10/curs-utilizarea-calculatorului.pdf;
 4. Reţele de calculatoare                                                                                      -           http://shannon.etc.upt.ro/laboratoare/rcd/rcd_laborator.pdf;
 5. Tutoriale explicative IT - http://pctutoriale.ro/;
 6. Damir Bersinic, Rob Scrimger, “Infrastructura serviciilor de catalog”, Editura Teora, 2001;
 7. William Harrel, Winston Steward, “CorelDRAW 7 secrete”, Editura Teora 1998;
 8. Legea arhivelor naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare- capitolul III: Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente;
 9. Legea 677/2001, actualizată pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 10. Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 11.  O.G. 27/2002 privind reglemetarea activităţii de soluţionarea a petiţiilor aprobată prin legea 233/2002;
 12. Legea 455/2001 privind semnatura electronică cu modificările şi completările ulterioare;
 13. 13.           Legea 477/ 2004- Codul de conduită al personalului contractual;
 14. 14.           Legea 182/2002- Legea privind protejarea informaţiilor.

 

 

 

Notă: Bibliografia poate fi consultată la sediul instituţiei din strada Vasile Parvan, nr.1.

 

Etapele de desfăşurare a concursurilor sunt:

 • 26.10.2016, ora 16.00 - încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 27.10.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind selecţia dosarelor;
 • 28.10.2016, ora 16.00 - încheierea perioadei de depunere a contestaţiilor  privind selecţia dosarelor;
 • 31.10.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind contestarea selecţiei dosarelor;
 • 02.11.2016, ora 09.00 - proba scrisă;
 • 02.11.2016, ora 13.00 - afişarea rezultatelor la probă scrisă;
 • 03.11.2016, ora 13.00 - încheierea perioadei de depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 03.11.2016, ora 16.00- afişarea rezultatelor privind contestarea notării probei scrise;
 • 04.11.2016, ora 09.00 - interviul;
 • 04.11.2016, ora 13.00- afişarea rezultatelor obţinute la interviu;
 • 07.11.2016, ora 13.00-  încheierea perioadei de depunere contestaţii privind notarea interviului;
 • 07.11.2016, 16.00- afişarea rezultatelor privind contestarea notării interviului;
 • 07.11.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor finale;
 • 08.11.2016, ora 13.00 - încheierea perioadei de depunere contestaţii privind rezultatul final al concursului;
 • 08.11.2016, ora 16.00 - afişarea rezultatelor privind contestarea notei finale a concursului;

 

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea concursului, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru fiecare etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioară.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediulMuzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, la Compartimentul financiar contabilitate şi resurse umane a muzeului sau la numarul de telefon 0235/421691.

 

Director,

Mircea Mamalăucă

Read 5272 times