Print this page

Anunț angajare muzeograf și îngrijitor

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ANUNŢ

  Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractualede execuţie:

 • Ø MUZEOGRAF, cu studii superioare, grad II- 1 post, în cadrul Secţiei de Istorie- Arheologie;
 • Ø ÎNGRIJITOR, cu studii gimnaziale sau medii- 1 post, în cadrul Serviciului Juridic- Administrativ

Concursurile se vor desfăşura la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, astfel:  

- 18.11.2020, ora 09.00- proba scrisă (pentru postul de muzeograf)/ proba practică (pentru postul de îngrijitor)- probă eliminatorie;

- 20.11.2020, ora 09.00- interviu.

 Dosarele de înscriere la examen se depun la sediul muzeului până la data de 11.11.2020, ora 12.00. Dosarul de înscriere trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014, respectiv:

-         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

-         copia actului de  identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

-         carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor în copie şi/sau extras din REVISAL;

-         cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

-         adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzatoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

-         curriculum vitae;

-         copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice.

Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea  verificării conformităţii copiilor cu acestea.

          Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de muzeograf, cu studii superioare, grad II candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

-         să fie absolvenţi de studii superioare de specialitate în domeniul Istoriei, finalizate cu diplomă de absolvire;

-         vechime în specialitatea studiilor/ muncii: minim 6 luni.

Pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor,cu studii gimnaziale sau mediicandidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

-         să fie absolvenţi de studii gimnaziale sau medii finalizate cu diplomă de absolvire;

-         vechime în specialitatea studiilor/ muncii: minim 6 luni.

Persoana/ candidatul care doreşte să participe la concurs trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii generale:

-         are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

-         cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

-         are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

-         are capacitate deplină de exerciţiu;

-         are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

-         îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs ;

-         nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Post Muzeograf, cu studii superioare, grad II

 

 1. 1.    Radu Florescu, “Bazele muzeologiei”,  1994:

-         Istoricul muzeului - pg. 3- 12;

-         Forme şi structuri ale instituţiei muzeale- pg. 13-28;

-         Generalităţi şi definirea conceptelor de bază- pg. 29- 90.

 

 1. 2.     Ioan Opriş, “Transmuzeografia”,  2003:

-         Muzeul şi patrimoniul său- pg. 21- 36;

-         Izvoarele domeniale ale muzeografiei. Arheologie şi muzeografie- pg. 99- 118;

-         Spaţiu şi funcţiile muzeale. Conservarea şi restaurarea în muzee- pg. 420-463;

 

 1. 3.     Acta Musei Tutovensis,  IX- X , 2014:

-         Un muzeu centenar, Muzeul “Vasile Pârvan”- pg. 9- 17;

 

 1. 4.     Aurel Moldovan, “Conservarea preventivă a bunurilor culturale” , 2003:

-         Conservarea preventivă a descoperirilor arheologice – pg. 317- 351;

 

 1. 5.     Attilo László, Introducerea în arhelogie, 2006: 

-         Ordonarea şi datarea descoperirilor arheologice – pg.136-204;

 

 1. 6.     Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003;

 

 1. 7.     Legea provind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil nr. 182/2000.

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICĂ

 

Post îngrijitor cu studii gimnaziale sau medii

 

Proba practică pentru ocuparea funcţiei de Îngrijitor, cu studii gimnaziale sau medii va consta în realizarea uneia sau mai multor sarcini, pe o temă propusă de comisie, utilizând echipamentul şi materialele muzeului. Comisia va evalua capacitatea de adaptare, capaciatatea de gestionare a situaţiilor dificile, îndemânarea şi abilitatea în realizarea cerinţelor, capacitatea de comunicare, capacitatea de gestionare a reurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice, s.a.;

 

Etapele de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de Muzeograf, cu studii superioare, grad II sunt:

 • 11.11.2020, ora 12.00 – încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 11.11.2020, ora 15.00 – afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 11.11.2020, ora 15.00 – 12.11.2020, ora 15.00-  termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 12.11.2020, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 18.11.2020, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 18.11.2020, ora 14.00 – afişare rezultate proba scrisă;
 • 18.11.2020, ora 14.00 – 19.11.2020, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 19.11.2020, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor privind notarea probei scrise;  
 • 20.11.2020, ora 09.00 – interviul;
 • 20.11.2020, ora 14.00- afişare rezultate interviu ;
 • 20.11.2020, ora 14.00- 23.11.2020, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind notarea interviului;
 • 23.11.2020, ora 15.00- afişare rezultate finale la proba interviu după soluţionarea contestaţiilor privind notarea interviului; 
 • 23.11.2020, ora 15.00 – afişare rezultate finale;
 • 23.11.2020, ora 15.00- 24.11.2020, ora 15.00 – încheierea perioadei de depunere contestaţii privind rezultatul final;
 • 24.11.2020, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul final;

 

Etapele de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de Îngrijitor, cu studii gimnaziale sau medii sunt:

 • 11.11.2020, ora 12.00 – încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 11.11.2020, ora 15.00 – afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 11.11.2020, ora 15.00 – 12.11.2020, ora 15.00-  termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 12.11.2020, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 18.11.2020, ora 09.00 – proba practică;
 • 18.11.2020, ora 14.00 – afişare rezultate proba practică;
 • 18.11.2020, ora 14.00 – 19.11.2020, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei practice;
 • 19.11.2020, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba practică după soluţionarea contestaţiilor privind notarea probei practice;  
 • 20.11.2020, ora 09.00 – interviul;
 • 20.11.2020, ora 14.00- afişare rezultate interviu ;
 • 20.11.2020, ora 14.00- 23.11.2020, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind notarea interviului;
 • 23.11.2020, ora 15.00- afişare rezultate finale la proba interviu după soluţionarea contestaţiilor privind notarea interviului; 
 • 23.11.2020, ora 15.00 – afişare rezultate finale;
 • 23.11.2020, ora 15.00- 24.11.2020, ora 15.00 – încheierea perioadei de depunere contestaţii privind rezultatul final;
 • 24.11.2020, ora 16.00 – afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul final;

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte pentru fiecare etapă. Participarea la etapa ulterioară este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de 50 de puncte la proba anterioară.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

 

Director,

Mircea Mamalaucă

Read 338 times
PR