Print this page

Anunț promovare 2

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ANUNŢ

 

  Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014 şi conform dispoziţiei nr. 62/2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui organizează concurs pentru promovarea în grad/ treaptă profesională superioară pentru postul de Şef serviciu- studii superioare- grad II, respectiv Gestionar custode- studii medii- treapta IA- perioadă nedeterminată.

 

Informaţii examen:

Tip examen: promovare în grad/treaptă profesională superioară;

Examenul constă în: probă scrisă.

Data de susţinere a probei scrise: 29.05.2019, ora 09.00;

Locaţia de desfăşurare : Muzeul Vasile Pârvan- sediu central.

        

         Observaţii suplimentare:

Dosarele de înscriere se depun până la data de 24.05.2019, ora 12.00 la Compartimentul Financiar Contabilitate şi Resurse Umane al instituţiei din str. Vasile Pârvan, nr.1 și vor conține:

- formular de înscriere la concurs (formular tipizat*);

- copia actului de identitate;

- copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

- adeverinţă eliberată de Compartimentul Financiar- Contabilitate şi Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul din care promovează;

 

Notă: Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul “Foarte Bine”, la evaluarea performanţelor profesionale cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate. 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Post Şef serviciu, cu studii superioare, grad II

 

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii- republicat;
 2. Legea 134/2010-  Codul de Procedură Civilă- republicat ;

3.      Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.      Legea nr. 182/2000 – Legea patrimoniului cultural mobil, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

5.      Legea 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.      Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

7.      Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile pulice;

8.      Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

9.      Legea nr. 185/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;

10.    Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată;

 

Post Gestionar- Custode, cu studii medii, treapta IA

 1. 1.     Corina Nicolescu, “Muzeografie generală

 – Cauze generale ale degradării bunurilor culturale, pag.44-57;

 1. 2.     “Acta Musei Tutovensis” nr. IX-X, pag.9-17;
 2. 3.     Aurel Moldoveanu, 2003, “Conservarea preventivă a bunurilor culturale”

-          cap.II – Degradarea bunurilor culturale, pag.8-26;

-          cap.VI - Poluarea - pag.144-150;

-          cap. VII – Organizarea expoziţiilor - pag. 151-173;

-          cap. VIII – Depozitarea bunurilor culturale - pag.174-221;

-          cap. IX – Manipularea şi miscarea, ambalarea şi transportul bunurilor culturale - pag. 222-233;

-          cap. X – Uzura funcţională - pag. 234-247;

-          cap. XII – Asigurarea securităţii bunurilor culturale împotriva tentativelor de sustragere şi a focarelor de incendii-pag.265-316;

 1. 4.     Legea 22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. 5.      Legea nr. 477/2004  privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. 6.      Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. 7.      Legea nr. 53/2003-  Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările
  ulterioare:

   -Titlul II - Contractul  individual de  muncă;

    -Titlul XI -Răspunderea juridică.

 

 

Notă: Bibliografia poate fi consultată la sediul instituţiei din strada Vasile Pârvan, nr.1.

 

Etapele de desfăşurare a concursului sunt:

 • 24.05.2019, ora 12.00- încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 24.05.2019,  ora 14.00- afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 24.05.2019, ora 14.00- 27.05.2018, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 27.05.2019, ora 16.00- afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 29.05.2019, ora 09.00- proba scrisă;
 • 29.05.2019, ora 14.00 – afişare rezultate proba scrisă;
 • 29.05.2019, ora 14.00- 30.05.2019, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 30.05.2019, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor privind notarea probei scrise;

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţina minim 50 de puncte pentru funcţiile de execuţie şi minim 70 de puncte pentru funcţiile de conducere.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

 

 

Compartimentul Financiar Contabilitate şi Resurse Umane

Ec. Petrea Maria Mirabela

 

 

 

 

DIRECTOR,

MIRCEA MAMALAUCĂ* Formularul de înscriere la concurs se găseşte la Compartimentul Finaciar Contabilitate şi Resurse Umane a Muzeului

Read 1191 times
PR