Print this page

Anunț promovare

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

ANUNŢ

 

  Muzeul Vasile Pârvan cu sediul în localitatea Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, judeţul Vaslui, conform HG nr. 286/2011 modificată şi completată prin HG nr.  1027/2014 şi conform dispoziţiei nr. 62/2015 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui organizează concurs pentru promovarea în grad/ treaptă profesională superioară pentru postul de Economist-studii superioare- grad I, - Conservator- studii medii- treapta IA şi Restaurator- studii medii- treapta IA perioadă nedeterminată.

 

Informaţii examen:

Tip examen: promovare în grad/treaptă profesională superioară;

Examenul constă în: probă scrisă.

Data de susţinere a probei scrise: 30.05.2019, ora 09.00;

Locaţia de desfăşurare : Muzeul Vasile Pârvan- sediu central.

        

         Observaţii suplimentare:

Dosarele de înscriere se depun până la data de 24.05.2019, ora 12.00 la Compartimentul Financiar Contabilitate şi Resurse Umane al instituţiei din str. Vasile Pârvan, nr.1 și vor conține:

- formular de înscriere la concurs (formular tipizat*);

- copia actului de identitate;

- copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

- adeverinţă eliberată de Compartimentul Financiar- Contabilitate şi Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul din care promovează;

 

Notă: Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul “Foarte Bine”, la evaluarea performanţelor profesionale cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate. 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 

Post Economist, cu studii superioare, grad I

 

 1. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă al unităţilor economice.
 4.  Legea nr. 53/2003, Codul Muncii Adnotat, cu modificările şi completările ulterioare ;
 5. Ordinul M.F.P. nr. 3.512/2009 privind registrele şi formularele financiar - contabile ;
 6. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 8. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;

Post Conservator, cu studii medii, treapta IA

 

 1. 1.                    Aurel Moldoveanu, “Conservarea preventivă a bunurilor culturale”

-         Probleme privind restaurarea bunurilor culturale: pg. 359- 383;

-         Prevenirea degradării biologice: pg. 352-359;

-         Degradarea bunurilor culturale: pg. 8-151 (umiditatea, temperatura ca factor de deteriorare, prevenirea efectelor deteriorante cauzate de sistemele de iluminat, poluarea).

 1. 2.                    Corina Nicolescu, “Muzeologie generală”

- Pictura. Conservarea ei: pg 67-83;

 1. 3.                     Radu Florescu, “Bazele muzeologiei”

- Conservarea picturilor: pg. 140-145;

- Conservarea obiectelor de artă decorativă: pg. 148-153;

 1. 4.                    Cesare Brandi, “Teoria restaurarii”

-         Conceptul de restaurare: pg. 33-95;

-         Curăţarea picturilor ţinând cont de patină, vernis-uri şi velature: pg. 125-138;

-         Carta restaurării 1972: pg. 179-206;

 1. 5.                    Florea Oprea, “Biologie pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural”

-         Introducere: pg. 11-16;

-         Grupele de vieţuitoare care trăiesc în mediul de conservare a obiectelor de patrimoniu cultural: pg. 191- 371;

-         Evaluarea parametrilor de microclimat: pg. 446- 457;

-         Blocarea biodeteriorării prin mecanisme ecologice: pg. 471-489;

 1. 6.                    Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. 7.                    Hotărârea Guvernului nr. 1546/ 2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 3. 8.                    Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Post Restaurator, cu studii medii, treapta IA

 1. 1.                Aurel Moldoveanu, “Conservarea preventivă a bunurilor culturale”

-         Probleme privind restaurarea bunurilor culturale: pg. 359- 383;

-         Prevenirea degradării biologice: pg. 352-359;

-         Degradarea bunurilor culturale: pg. 8-151 (umiditatea, temperatura ca factor de deteriorare, prevenirea efectelor deteriorante cauzate de sistemele de iluminat, poluarea).

 1. 2.                Corina Nicolescu, “Muzeologie generală”

- Pictura. Conservarea ei: pg 67-83;

 1. 3.                 Radu Florescu, “Bazele muzeologiei”

- Conservarea picturilor: pg. 140-145;

- Conservarea obiectelor de artă decorativă: pg. 148-153;

 1. 4.                    Cesare Brandi, “Teoria restaurarii”

-         Conceptul de restaurare: pg. 33-95;

-         Curăţarea picturilor ţinând cont de patină, vernis-uri şi velature: pg. 125-138;

-         Carta restaurării 1972: pg. 179-206;

 1. 5.                    Florea Oprea, “Biologie pentru conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural”

-         Introducere: pg. 11-16;

-         Grupele de vieţuitoare care trăiesc în mediul de conservare a obiectelor de patrimoniu cultural: pg. 191- 371;

-         Evaluarea parametrilor de microclimat: pg. 446- 457;

-         Blocarea biodeteriorării prin mecanisme ecologice: pg. 471-489;

 1. 6.                    Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. 7.                    Hotărârea Guvernului nr. 1546/ 2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 3. 8.                    Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Notă: Bibliografia poate fi consultată la sediul instituţiei din strada Vasile Pârvan, nr.1.

 

Etapele de desfăşurare a concursului sunt:

 • 24.05.2019, ora 12.00- încheierea etapei de depunere a dosarelor;
 • 24.05.2019,  ora 14.00- afişare rezultate cu dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 24.05.2019, ora 14.00- 27.05.2018, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 27.05.2019, ora 16.00- afişare rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor privind dosarele (candidaţii) admise (admişi) în concurs;
 • 30.05.2019, ora 09.00- proba scrisă;
 • 30.05.2019, ora 14.00 – afişare rezultate proba scrisă;
 • 30.05.2019,ora 14.00- 31.05.2019, ora 14.00- termen depunere contestaţii privind notarea probei scrise;
 • 31.05.2019, ora 16.00- afişare rezultate finale la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor privind notarea probei scrise;

 

 

Notarea se face cu un număr de puncte de la 0 la 100. Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obţina minim 50 de puncte pentru funcţiile de execuţie şi minim 70 de puncte pentru funcţiile de conducere.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Vasile Pârvan, din Bârlad, str. Vasile Pârvan, nr. 1, telefon 0235/421691.

 

Compartimentul Financiar Contabilitate şi Resurse Umane

Ec. Petrea Maria Mirabela

 

 

 

 

DIRECTOR,

MIRCEA MAMALAUCĂ* Formularul de înscriere la concurs se găseşte la Compartimentul Finaciar Contabilitate şi Resurse Umane a Muzeului

Read 1470 times Last modified on Joi, 23 Mai 2019 11:00
PR